Wytapianie jako ważny proces w hutnictwie

Metalurgia jest nauką traktującą o metalach, o metaloznawstwie, obróbce plastyczniej, oraz odlewnictwie. Rozróżniamy różnego rodzaju rudy, takie jak ruda cynku, ołowiu, miedzi, czy żelaza. Metalurgia dotyczy obróbki tychże minerałów. Nauka ta ma ścisły związek z hutnictwem, będącym jedną z dziedzin przemysłowych, gdzie zajmuje się wytapianiem metali, przy wykorzystywaniu specjalnych domieszek złomu. Dotyczy również wytopu szkła. Tutaj masa szklana zostaje przetworzona, po ówczesnej przemianie ze stanu ciekłego w stan stały, czyli w szkło. Wyróżniamy różne rodzaje tego typu wyrobów hutniczych, które można sklasyfikować, jako szkła okienne, artystyczne, techniczne i gospodarcze. Czyli materiał mający zróżnicowane zastosowanie. W hutnictwie mamy też do czynienia z obróbką plastyczną, cieplną i skrawaniem. Zatem bez ogródek można stwierdzić, że hutnictwo, czyli między innymi proces wytapiania jest jednym z ważniejszych działań podejmowanych w hutach, na rzecz wytwarzania różnego rodzaju materiałów, czyli również ich przetwórstwa. Wyroby hutnicze możemy podzielić na kilka grup, które są zależne od tego, jaki materiał jest poddawany przemianie. I tak mogą to być materiały ze stali szlachetnej, miedzi, żelaza, czy też wspomnianego już wcześniej szkła. Ze względu na to, że jest to produkcja na szeroką skalę, dana huta podejmuje prace, w których wykorzystywany jest jeden określony surowiec.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.